Bizi Takip Edin:

Sorumluluk Sigortası

Ana Sayfa Sorumluluk Sigortası

Online Teklif al

  Yardımamı ihtiyacınız var?

  Sorun cevaplayalım

  info@vizyonsigorta.org
  Telefon: 0216 310 27 78

  Gerekli Evraklar

  3.Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası

  Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk sigortaları, sigorta süresi içinde meydana gelen bir olay sonucunda;

  • Üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması veya sağlığının bozulması,
  • Üçüncü şahıslara ait mallarda ziya ve hasar (maddi zarar ve ziyanlar) husule gelmesi sebebi ile poliçede gösterilen sıfat, faaliyet ve hukuki münasebetlerinden dolayı, kendisine karşı, üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülecek zarar ve ziyan taleplerinin neticelerine karşı, Türkiye Cumhuriyetinin hukuki mesuliyete müteallik mevzuatı hükümleri dairesinde poliçede belirtilen limitler dahilin de temin eder.

  3. Şahıs Mali Sorumluluk Sigortaları Genel Şartları için tıklayınız

  İşveren Mali Mesuliyet Sigortası

  Bu poliçe, işyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda poliçe belirtilen limitler dahilin de işverene terettüp edecek hukuki sorumluluk nedeniyle işverene bir hizmet akdi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kanununa tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek ve Sosyal Sigortalar Kurumu’nun sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri ile yine aynı Kurum tarafından işverene karşı iş kazalarından dolayı ikame edilecek rücu davaları sonunda ödenecek tazminat miktarlarını, poliçede yazılı meblağlara kadar temin eder.

  İsteğe Bağlı Ek Teminatlar

  • İşçilerin, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak getirilip götürülmeleri sırasında,
  • İşçilerin, işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,meydana gelen iş kazaları,
  • Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında meydana gelen iş kazaları,
  • Meslek hastalıkları sonucunda vaki olacak tazminat talepleri,
  • Manevi tazminat talepleri,

  İşveren Mali Mesuliyet Sigortaları Genel Şartları için tıklayınız

  Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası

  Sigortacı, sigorta ettiren tarafından 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanuna istinaden istihdam ettikleri özel güvenlik görevlilerinin, özel güvenlik hizmetine dair mevzuat çerçevesindeki görevlerini yerine getirmeleri sırasında üçüncü şahıslara verecekleri zararları, sigorta poliçesinde belirtilen tutara kadar teminat altına alır.

  Bu sigorta, sigorta ettirenin, sigorta konusu olaylar sonucunda kendisine yöneltilebilecek haksız taleplere karşı savunmasını da temin eder.

   

   

  Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları için tıklayınız

  Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı için tıklayınız

  Asansör Mali Sorumluluk Sigortası

  Bu sigorta, sözleşme ile daimi bakıma tabi olan ve marka, tip, kullanılış tarzı, taşıma kapasitesi ile bulunduğu yerin adresi, bu poliçede gösterilen asansör veya asansörlerle ilgili olarak meydana gelebilecek kazalar sonucu üçüncü kişiler tarafından ileri sürülecek tazminat miktarlarını poliçede yazılı meblağlara kadar temin eder.

   

  Asansör Mali Mesuliyet Sigortaları Genel Şartları için tıklayınız

  Tüpgaz Sorumluluk Sigortası

  Bu sigorta, Likit Petrol Gazı (LPG) tüpleyen firmaların, doldurdukları veya doldurttukları ve yetkili bayileri vasıtasıyla veya doğrudan doğruya tüketiciye intikal ettirdikleri tüplerin kullanılmak üzere bulundurdukları yerlerde infılaki, gaz kaçırması, yangın çıkarması sonucu (kusurları olsun veya olmasın) verecekleri bedeni ve maddi zararlara karşı sorumluluklarını, aşağıdaki şartlar dairesinde temin eder.

  Tüpgaz Zorunlu SorumlulukSigortası Genel Şartları için tıklayınız

  Tüpgaz Zorunlu SorumlulukSigortası Tarife ve talimatları için tıklayınız

  Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası

  Bu sigorta, yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ve yakıcı maddeleri üreten, kullanan, depolayan, nakleden veya satanların, bu mesleki faaliyetleri nedeniyle, bu maddelerin doğrudan doğruya neden olduğu olaylar sonucu kusurları olsun olmasın üçüncü kişilere verilecek bedeni ve maddi zararlara karşı sorumluluklarını, poliçede yazılı sınırlara kadar, aşağıdaki şartlar dairesinde temin eder.

  Tehlikeli Madde Zorunlu Sorumluluk Sigortaları Genel Şartları için tıklayınız

  Tehlikeli Madde Zorunlu Sorumluluk Tarife ve Talimatı için tıklayınız

  Zorunlu Koltuk Sigortası

  Karayolu Yolcu Taşımacılık Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası

  Bu sigorta, yurtiçi ve uluslararası yolcu taşımacılığı kapsamında seyahat eden yolcuları, sürücüleri ve yardımcılarını, taşımacılık hizmetinin başlangıcından bitimine kadar geçen seyahat süresi içinde, duraklamalar da dahil olmak üzere, maruz kalacakları her türlü kazaların neticelerine karşı poliçede mevcut şartlar çerçevesinde teminat altına alır.
  Poliçede kayıtlı taşımacının, 10/07/2003 tarih ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa istinaden verilen taşımacı yetki belgesine sahip olması; yolcu taşımacılığının zorunlu haller hariç, bu kanun hükümleri çerçevesinde yapılması ve taşımanın yapıldığı aracın poliçede kayıtlı olması zorunludur.

  Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortaları Genel Şartları için tıklayınız

  Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortaları Tarife ve Talimatları için tıklayınız

  Taşınan Para Sigortası

  Taşınan Para sigortası ile görevli personeliniz tarafından taşınacak para ve kıymetleri teminat altına alır.

  Teminat dahilin de olan haller;

  • Üçüncü kişiler tarafından silahla tehdit veya tecavüz veya zor kullanmak suretiyle meydana gelen gasp ve hırsızlıklar,
  • Herhangi bir araç ile nakli sırasında aracın kazaya uğraması veya yanması neticesinde meydana gelecek kayıp ve hırsızlıklar,
  • Nakil esnasında diğer sebepler neticesinde meydana gelebilecek kayıplardır.

  Emniyeti Suistimal Sigortası

  Sigortalının emrinde ve hizmetinde çalıştırdığı adı ve soyadı poliçede yazılı kişi ve kişilerin sigortalıya ait para ve kıymetli evrakını veya para ile ölçülebilen mallarını çalmak, zimmetine geçirmek, hile ve dolandırıcılık veya sahtekarlık yolu ile bunlara sahip olmak suretiyle yapacakları emniyeti suistimal halleri neticesinde sigortalının uğrayacağı zarar, poliçede yazılı bede ile teminata dahildir.

  Sigortacının tazminat yükümlülüğü;

  • Emniyeti suistimalin poliçe süresi içinde ve failin işyerinde aralıksız çalıştığı süre içinde yapılmış olması;
  • Emniyeti suistimalin, failin ölümü, işten çıkarılması veya emekliye ayrılması hallerinde takip eden en geç altı ay ve her halükarda poliçenin sona erme tarihini takip eden üç ay içinde ortaya çıkmış olması gerekmektedir.

  Sigorta teminatı kapsamındaki gruplar;

  • A Sınıfı: Veznedarlar, tahsildarlar, şehir içi ve dışında seyahat eden satıcılar,
  • B Sınıfı: Ticaret müdürleri ve elemanları, depo, antrepo ve ardiye sorumluları,
  • C Sınıfı: Diğer personel ve işçiler.